• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE
Wszystkie oferowane przez naszą firmę produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Bezproblemowo uwzględniamy każdą reklamację, ponieważ zadowolony Klient jest dla nas najważniejszy. 
W przypadku wykrycia wady produktu należy wysłać wiadomość e-mailową na adres: sklep@e-sale.com.pl
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi mamy obowiązek poinformować Cię o Twoim prawie do prawa rękojmi (reklamacji):

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE
)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Macie Państwo po wykryciu wady prawo:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.
W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.
Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Electric&Sale Adam Nowacki ul. Ogrodowa 9 64-050 Wielichowo) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) zobowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Państwu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK oraz organizacji konsumenckich opisujących dokładnie Państwa uprawnienia. Nasza firma działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.
Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@e-sale.com.pl
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo złożyć jednoznaczne oświadczenie woli o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, wysyłając do nas wiadomość e-mailową na adres: electricandsale@gmail.com.pl
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz zaznaczamy, że nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Prosimy odesłać produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
Podkreślamy, iż będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: electricandsale@gmail.com.pl

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
FORMULARZ - ZWROT TOWARU
Dane Sprzedawcy
Nazwa firmy: ………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………..
Kupujący:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………
Numer aukcji: …………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………
Data zakupu: ……………………………………………………………………
Data otrzymania towaru: ………………………………………………

ZWRACANE POZYCJE:
  1. ……………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………
Lp. Nazwa (model, kolor, rozmiar, cena jednostkowa), Ilość

ZWROT NALEŻNOŚCI, KWOTA:  …………………………………… PLN
na konto: ………………………………………………………………………
numer konta: ………………………………………………………………………
lub przekazem na adres:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………
ulica:………………………………………………………………………………………
kod pocztowy:  ………………………………………………………………………
dodatkowe uwagi ……………………………………………………………………
 
podpis
-------------------------------------------------------------------------                                                                                                                     ………………, dnia ………
 
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
Reklamujący / Konsument                                                                                     
Imię i nazwisko ………………………………………
Adres …………………………………………………………
          ………………………………………………………
 
                                                                                            Do (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
                                                                                                       ……………………………………………………
                                                                                                       ……………………………………………………
 
Formularz reklamacji
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………….towar jest wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wada została stwierdzona w dniu ……………………… Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:
  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę* ……… (słownie: ………) zł.
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………….
lub przekazem pocztowym na mój adres*podany powyżej (art. 560 § 1)
  • przyjęcia informacji, że odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto
…………………………………………………………………………………………………………………….………….* (art. 560 § 1)
 
 
                                                                                                                               Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić